شروع صبح با قرآن کریم صفحه 7 صوت

ترتیل صفحه 9 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 29 از سوره مبارکه بقره(جزء دوم)
ترتیل صفحه 3 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 14 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 17 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 23 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 11 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 31 از سوره مبارکه بقره(جزء دوم)
ترتیل صفحه 12 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 24 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 6 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 15 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 27 از سوره مبارکه بقره(جزء دوم)
ترتیل صفحه 4 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 25 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 22 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 30 از سوره مبارکه بقره(جزء دوم)
ترتیل صفحه 18 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 19 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 10 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 13 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 2 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 16 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 28 از سوره مبارکه بقره(جزء دوم)
ترتیل صفحه 7 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 20 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه 21 از سوره مبارکه بقره(جزء اول)
ترتیل صفحه1 سوره مبارکه فاتحه(جزء اول)
قرائت قرآن کریم ، صفحه 489، سوره مبارکه «ا ف» آیه 1 تا 10 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 466 ، سوره مبارکه «ا مر» آیه 68 تا 74 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 444 ، سوره مبارکه «یس» آیه 55 تا 70 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 550 ، سوره مبارکه « الممتحنه » آیه 6 تا 11 با صدای منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 461 ، سوره مبارکه «ا مر» آیه 22 تا 31 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 452 ، سوره مبارکه «ص» آیه 1 تا 16 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 465 ، سوره مبارکه «ا مر» آیه 57 تا 67 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 546 ، سوره مبارکه « ال » آیه 4 تا 9 با صدای خلیل الحصری.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 428 ، سوره مبارکه سبأ آیه 8 تا 14 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 443 ، سوره مبارکه «یس» آیه 41 تا 54 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 364، سوره مبارکه الفرقان آیه 44 تا 55 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 420 ، سوره مبارکه الاحزاب آیه 16 تا 22 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 409، سوره مبارکه الروم آیه 51 تا 60 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 363، سوره مبارکه الفرقان آیه 33 تا 43 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 424 ، سوره مبارکه الاحزاب آیه 44 تا 50 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 365، سوره مبارکه الفرقان آیه 56 تا 67 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 327 ، سوره مبارکه الانبیاء آیه 58 تا 72 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 387، سوره مبارکه القصص آیه 22 تا 28 صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 273 ، سوره مبارکه النحل آیه 55 تا 64 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 250 ، سوره مبارکه الرعد آیه 6 تا 13 با صدای صدیق منشاوی
قرائت قرآن کریم ، صفحه 471، سوره مبارکه «غافر» آیه 34 تا 40 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 434 ، سوره مبارکه فاطر آیه 1 تا 3 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 325 ، سوره مبارکه الانبیاء آیه 36 تا 44 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 501، سوره مبارکه «الجاثیه» آیه 23 تا 32 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 259 ، سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 تا 42 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 541 ، سوره مبارکه « الحدید » آیه 25 تا 29 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 423 ، سوره مبارکه الاحزاب آیه 36 تا 43 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 427 ، سوره مبارکه الاحزاب آیه 63 تا 73 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 288 ، سوره مبارکه الاسراء آیه 59 تا 66 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 271 ، سوره مبارکه النحل آیه 27 تا 34 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 323 ، سوره مبارکه الانبیاء آیه 11 تا 24 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 322 ، سوره مبارکه الانبیاء آیه 1 تا 10 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 343 ، سوره مبارکه المومنون آیه 18 تا 27 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 305 ، سوره مبارکه مریم آیه 1 تا 11 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 255 ، سوره مبارکه ابراهیم آیه 1 تا 5 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 386، سوره مبارکه القصص آیه 6 تا 13 صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 367، سوره مبارکه الشعراء آیه 1 تا 19 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 372، سوره مبارکه الشعراء آیه 112 تا 136 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 293 ، سوره مبارکه الکهف آیه 1 تا 4 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 484، سوره مبارکه «الشوری» آیه 11 تا 15 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 523 ، سوره مبارکه « الطور » آیه 1 تا 14 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 369، سوره مبارکه الشعراء آیه 40 تا 60 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 254 ، سوره مبارکه الرعد آیه 35 تا 42 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 253 ، سوره مبارکه الرعد آیه 29 تا 34 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 425 ، سوره مبارکه الاحزاب آیه 51 تا 54 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 483، سوره مبارکه «الشوری» آیه 1 تا 10 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 435 ، سوره مبارکه فاطر آیه 4 تا 11 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 303 ، سوره مبارکه الکهف آیه 84 تا 97 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 521 ، سوره مبارکه « الذاریات» آیه 7 تا 30 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 467 ، سوره مبارکه «غافر» آیه 1 تا 7 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 278 ، سوره مبارکه النحل آیه 94 تا 102 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 505، سوره مبارکه «الاحقاف» آیه 21 تا 28 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 251 ، سوره مبارکه الرعد آیه 19 تا 28 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 396 ، سوره مبارکه العنکبوت آیه 7 تا 14 صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 452 ، سوره مبارکه «الصافات» آیه 154 تا 182 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 308 ، سوره مبارکه مریم آیه 39 تا 51 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 530 ، سوره مبارکه « القمر» آیه 28 تا 49 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 470، سوره مبارکه «غافر» آیه 26 تا 33 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 503، سوره مبارکه «الاحقاف» آیه 6 تا 14 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 418، سوره مبارکه الاحزاب آیه 1 تا 6 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 258 ، سوره مبارکه ابراهیم آیه 19 تا 24 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 383، سوره مبارکه النمل آیه 64 تا 76 صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 257 ، سوره مبارکه ابراهیم آیه 11 تا 18 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 256 ، سوره مبارکه ابراهیم آیه 6 تا 10 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 447 ، سوره مبارکه «الصافات» آیه 25 تا 51 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 305 ، سوره مبارکه مریم آیه 12 تا 25 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 305 ، سوره مبارکه مریم آیه 26 تا 38 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 373، سوره مبارکه الشعراء آیه 137 تا 159 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 301 ، سوره مبارکه الکهف آیه 62 تا 74 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 400، سوره مبارکه العنکبوت آیه 31 تا 38 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 445 ، سوره مبارکه «الصافات» آیه 1 تا 24 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 528 ، سوره مبارکه « النجم » آیه 45 تا 62 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 438 ، سوره مبارکه فاطر آیه 31 تا 38 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 263 ، سوره مبارکه الحجر آیه 16 تا 21 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 525 ، سوره مبارکه « الطور » آیه 22 تا 49 با صدای صدیق منشاوی.
قرائت قرآن کریم ، صفحه 248 ، سوره مبارکه یوسف آیه 104 تا 111 با صدای صدیق منشاوی
قرائت قرآن کریم ، صفحه 283 ، سوره مبارکه الاسراء آیه 8 تا 17 با صدای صدیق منشاوی.