تداوم تظاهرات بحرینی ها در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم تصاویر

شهروندان بحرینی در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور همچنان ادامه دارد.
تظاهرات مردم بحرین در حمایت از آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور و محکومیت محاصره منطقه «الدراز» همچنان ادامه دارد.
صدها بحرینی در مناطق مختلف کشور تظاهرات گسترده ای را در حمایت از آیت الله شیخ «عیسی قاسم» برگزار د.
شهروندان بحرینی با برگزاری تظاهرات و بر حمایت خود از آیت الله شیخ عیسی قاسم تاکید د.
همزمان با وخامت حال آیت الله عیسی قاسم شیعیان بحرین، مردم این کشور در نقاط مختلف تظاهرات برگزار د.
عزاداران با پایان مراسم عزاداری ظهر عاشورا در مناطق مختلف بحرین در حمایت از آیت الله عیسی قاسم، کفن پوش دست به تظاهرات هایی با عنوان "فقیه ما در محاصره است" زدند.
مردم بحرین برای چندمین شب متوالی در حمایت از شیخ «عیسی قاسم» اقدام به برگزاری تظاهرات گسترده در منطقه «الدراز» د.
شماری از مردم بحرین در اطراف منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم حضور یافتند و علیه بازداشت خانگی این مرجع دینی تظاهرات د.
مردم بحرین امروز نیز به نشانه حمایت از آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور و وفاداری به ی «الدراز» تظاهرات د.
مردم بحرین شب نیز بنا بر دعوت علمای این کشور به نشانه دفاع از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین تظاهرات د.
مردم بحرین شب نیز بنا بر دعوت علمای این کشور به نشانه دفاع از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین تظاهرات د.
مردم بحرین ب بنا به درخواست علمای این کشور در تظاهرات خشم و محکومیت استمرار محاکمه آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور تظاهرات د.
مردم بحرین شب نیز به نشانه اعلام آمادگی برای دفاع از آیت الله «عیسی قاسم» معنوی انقلاب این کشور و گرفتن انتقام خون تظاهرات د.
رسانه های بحرینی از آغاز تظاهرات شبانگاهی شهروندان در آستانه محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور خبر دادند.
ده ها تن از نان مناطق مختلف بحرین در حمایت از آیت الله عیسی قاسم، تظاهرات گسترده ای را ب ا د.
مردم بحرین شب نیز در دفاع از آیت الله عیسی قاسم و آمادگی برای احیای سالروز انقلاب این کشور، تظاهرات د.
پس از صدور حکم یک سال حبس علیه شیعیان بحرین، هزاران بحرینی در اعتراض به حکم صادره در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم در "الدراز" تظاهرات و اعلام د تا پای جان از وی دفاع می کنند.
صدها تن از نان مناطق مختلف بحرین به منظور تجدید عهد با آیت الله عیسی قاسم، تظاهرات گسترده ای را ب ا د.
در حالی که تنها ساعاتی بیشتر به قرائت حکم آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی نمانده است، شهروندان این کشور به خیابان ها آمدند.
در پی وخامت حال آیت الله عیسی قاسم شیعیان بحرین، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه طی فراخوانی خواستار تظاهرات مردمی در حمایت از آیت الله و درخواست پایان محاصره منزل وی شد.
نان مناطق مختلف بحرین در چند روز گذشته تظاهرات گسترده ای را در حمایت از آیت الله «عیسی قاسم» ب ا د.
مناطق مختلف بحرین همچنان صحنه های مردم در اعتراض به محاصره ظالمانه آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور است.
مردم بحرین ب نیز به نشانه مخالفت با محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور تظاهرات د.
همزمان با فرا رسیدن روز عاشورای حسینی، جوانان الدراز خواستار برگزاری تظاهرات «لبیک یا حسین» در حمایت از آیت الله «عیسی قاسم» شیعیان بحرین شد.
شهروندان بحرینی ب در اعتراض به محاصره امنیتی منزل آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور تظاهرات د.
مردم بحرین در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی شیعیان این کشور در مناطق مختلف تظاهرات د.
مردم منطقه محاصره شده «الدراز» ب به نشانه حمایت از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور تظاهرات د.
در حالی که تنها ساعاتی بیشتر به قرائت حکم آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی نمانده است، شهروندان این کشور به خیابان ها آمدند.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه و جوانان الدراز در بیانیه ای مردم بحرین را به شرکت در تظاهرات گسترده به نشانه اعلام وفاداری به آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور، دعوت د.
ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه و جوانان الدراز در بیانیه ای مردم بحرین را به شرکت در تظاهرات گسترده به نشانه اعلام وفاداری به آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور، دعوت د.
بحرینی ها تظاهراتی را در اعتراض به اخبار منتشر شده مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی آیت الله عیسی قاسم که در حصر خانگی به سر می برد، برگزار د.
شهروندان بحرینی بار دیگر در حمایت از آیت الله عیسی قاسم برجسته این کشور در منطقه الدراز منامه د.
مردم بحرین شب گذشته در اعتراض به تداوم اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم برای پنجمین ماه متوالی تظاهرات گسترده ای در مناطق مختلف این کشور برگزار د.
در حالی که تنها ساعاتی بیشتر به قرائت حکم آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی نمانده است، شهروندان این کشور به خیابان ها آمدند.
به گزارش گروه و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم بحرین شب گذشته در حمایت از آیت الله عیسی قاسم تظاهرات د.
علمای بحرین در بیانیه دفاع از آیت الله عیسی قاسم اعلام د، مردم در شب محاکمه آیت الله قاسم (یکشنبه) کفن پوش تظاهرات کنند. «دفاع تا پای جان» از آیت الله عیسی قاسم تکلیف شرعی ملت بحرین است.
نان مناطق مختلف بحرین در حمایت از آیت الله «عیسی قاسم»، تظاهرات گسترده ای را ب ا د.
نان شهر منامه پایتخت بحرین پنجشنبه شب در دفاع از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور و ن اسیر، تظاهرات د.
مناطق مختلف بحرین، پنج شنبه صحنۀ تظاهرات گسترده در اعتراض به محاصره الدراز و اقامت اجباری آیت الله شیخ عیسی قاسم بود.
منطقه الدراز بعد از ظهر امروز شاهد تظاهرات پرشور شهروندان بحرینی بود.این تظاهرات در حالی برگزار شده است که شمار زیادی از مزدوران رژیم آل خلیفه صبح امروز به متحصنان در میدان اعتصام الدراز در منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم نهضت ی این کشور حمله د.
مردم بحرین در محکومیت اعلام حکم شیعیان این کشور توسط رژیم آل خلیفه، در مناطق مختلف دست به تظاهرات زدند.
شهروندان بحرینی شب گذشته با حضور در و تظاهرات خشم خود را نسبت به حکم ظالمانه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم ابراز د.
مردم بحرین ب نیز در حمایت از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور و به نشانه یاری ن بازداشت شده به خیابان ها آمدند.
معاون دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین اعلام کرد که شب گذشته ۱۵۰ هزار بحرینی در ۴۸ منطقه در حمایت از شیخ «عیسی قاسم» تظاهرات د.
مناطق مختلف بحرین شب گذشته نیز صحنه برگزاری تظاهرات و در حمایت از مرجعیت و خانواده های ی محله الدراز بود.
پس از اینکه نیروهای امنیتی آل خلیفه از صبح امروز به روستای الدراز محل س ت آیت الله عیسی قاسم حمله د. دقایقی قبل برخی از فعالان بحرینی تصویری را منتشر د و اعلام د این ع مربوط به هجوم تروریست های آل خلیفه به منزل آیت الله عیسی قاسم می باشد
مردم مناطق مختلف بحرین شامگاه در حمایت از شیعیان این کشور در مقابل اقدامات رژیم آل خلیفه به خیابان ها ریخته و تظاهرات د.
مردم بحرین شب نیز در دفاع از آیت الله عیسی قاسم و آمادگی برای احیای سالروز انقلاب این کشور، تظاهرات د.
در حالیکه تنها ۴ روز به قرائت حکم آیت الله عیسی قاسم، معنوی انقلاب بحرین باقی مانده است، ف ان آیت الله برای یازدهمین ماه مستمر در اطراف منزل ایشان حلقه تحصن را فشرده تر کرده اند.
مردم منطقه محاصره شده «الدراز» که به نشانه دفاع از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین از ۲۴۶ روز پیش تحصن کرده اند همچنان به تحصن خود ادامه می دهند.
در حالیکه فردا دادگاه بحرین حکم آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور را قرائت خواهد کرد، مردم بحرین ب نیز به نشانه حمایت از آیت الله تظاهرات د.
همزمان با نزدیک شدن به روز قرائت حکم آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین، مردم این کشور در اعتراض به استمرار محاکمه وی تظاهرات د.
نظامیان آل خلیفه با استفاده از تفنگ ساچمه ای و شلیک مفرط گاز اشک آور تظاهرات اهالی منطقه الدراز را که از ساعتی پیش در سالگرد و به شهادت رسیدن ۳ جوان بحرینی به خیابانها آمده اند، به شدت سرکوب د.
هواداران آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین با وجود محاصره منطقه «الدراز» و تهدیدات ت همچنان به تحصن خود ادامه می دهند.
مردم بحرین در شب محاکمه آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور در مناطق مختلف بحرین تظاهرات د.
بازداشت خانگی آیت الله عیسی قاسم شیعیان این کشور برای دویست و سی و دومین روز متوالی همچنان ادامه دارد.
مهر نوشت: نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان بحرینی نزدیک منزل آیت الله عیسی قاسم حمله ور شدند.
یکی از مع ن بحرینی هشدار داد که جان آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی شیعیان بحرین در خطر است.
گروهی از فعلان بحرینی حاضر در شهر لندن، تصاویر آیت الله «عیسی قاسم» را بر دیوار سفارتخانه این کشور برافراشتند.
نظامیان رژیم آل خلیفه همچنان به محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم نهضت ی بحرین ادامه می دهند.
نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان بحرینی نزدیک منزل آیت الله عیسی قاسم حمله ور شدند.
سلسله تظاهرات های مردم بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم، عالی شیعیان این کشور همچنان ادامه دارد.
نیویورک تایمز در بخشی از گزارش خود در خصوص وخامت اوضاع سلامت آیت الله عیسی قاسم خبر داد که سفارت بحرین در واشنگتن دوشنبه شب (۶ آذر) در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت آیت الله عیسی قاسم نوشته است: "بازداشت خانگی (آیت الله) عیسی قاسم و همچنین اینکه تابعیت او سلب شده است هیچ تاثیری بر روی دسترسی وی به مراقبت پزشکی ندارد".
نان منطقه محاصره شده «الدراز» امروز بعد از اقامه ظهر و عصر در پاسخ به دعوت علمای بحرین به سمت منزل شیخ «عیسی قاسم» د.
دادگاه بحرین برای چهارمین بار متوالی صدور حکم علیه آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور را تحت فشار افکار عمومی به تعویق انداخت.
۱۴ فوریه بحرین از مردم این کشور خواست تا در دفاع از و حمایت از آیت الله شیخ «عیسی قاسم»، از امروز تظاهرات گسترده ای را تحت عنوان «از مرگ نمی هراسیم» برگزار کنند.
دادگاه بحرینی صدور حکم در پرونده محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم را به بیست و دوم بهمن (دوازدهم فوریه) موکول کرد.
نخست عراق پیشنهاد ت بحرین را برای پذیرش آیت الله شیخ عیسی قاسم دینی بحرینی، به عنوان تبعید، به شدت رد کرده است.
شفقنا- علامه سید عبدالله الغریفی از علمای شیعه بحرین روز اعلام کرد: اوضاع جسمی آیت الله شیخ عیسی قاسم پایدار است و از وضعیت روحی خوبی برخوردار است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین، علامه غریفی که در مسجد جامع صادق(ع) سخنرانی می کرد، افزود: معاینات پزشکی آیت الله قاسم در حال […]
تظاهرات مردمی در ۱۱ استان کشور فردا پس از اقامهٔ ، جهت اعتراض به تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم و بازداشت وی برگزار می شود.
دهها تن از مردم برزیل طی تظاهراتی اقدامات رژیم آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم را محکوم د.
در حالیکه کمتر از ۱۰ روز به موعد محاکمه آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی مانده است، مردم همچنان مقابل منزل وی تحصن کرده اند.
در حالیکه کمتر از ۱۰ روز به موعد محاکمه آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی مانده است، مردم همچنان مقابل منزل وی تحصن کرده اند.
در حالیکه کمتر از ۱۰ روز به موعد محاکمه آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی مانده است، مردم همچنان مقابل منزل وی تحصن کرده اند.
در حالی که کمتر از ۱۰ روز به محاکمه آیت الله شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین باقی مانده است، مردم همچنان مقابل منزل وی تحصن کرده اند.
علمای بحرینی در آستانه قرائت حکم آیت الله شیخ عیسی قاسم برجسته این کشور فراخوان آماده باش عمومی صادر د.
مردم بحرین شب گذشته در اعتراض به تداوم حصر خانگی شیخ عیسی قاسم و همچنین تصویب طرح موسوم به «قانون خانواده» در مناطق مختلف این کشور تظاهرات د.
هزاران نفر از مردم بحرین در محکومیت محاکمه آیت‎الله شیخ عیسی قاسم در پایتخت و دیگر مناطق این کشور تظاهرات د.
تصویری از دیدار شیخ عیسی قاسم عالم مجاهد بحرینی با آیت الله سیستانی در جریان سفر اخیر ایشان به نجف اشرف را مشاهده می کنید.
مردم بحرین فردا شب در پاسخ به دعوت علما برای حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم، با پوشیدن کفن در خیابانها تظاهرات می کنند.
آیت الله عیسی قاسم انقل ون بحرین که برای درمان بیماری خود به لندن سفر کرده است، در این شهر در مراسم های ایام محرم الحرام مشارکت می کند.
۱۴ فوریه بحرین از مردم این کشور خواست تا در دفاع از و حمایت از آیت الله شیخ «عیسی قاسم»، از امروز تظاهرات گسترده ای را تحت عنوان «از مرگ نمی هراسیم» برگزار کنند.
فردا پس از اقامهٔ ، تظاهرات مردمی در ۱۱ استان کشور جهت اعتراض به تعرض رژیم آل خلیفه به شیخ عیسی قاسم و بازداشت وی برگزار می شود.
نظامیان رژیم آل خلیفه تمام ورودی های متصل به اطراف منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم را مسدود د و اجازه نزدیک شدن هیچ شخصی را به منطقه نمی دهند.
منابع بحرینی اعلام د ویزای یک ساله برای آیت الله عیسی قاسم صادر شده است و وی تا ساعاتی دیگر برای درمان به خارج اعزام خواهد شد.
دادستانی کل بحرین اعلام کرده است که روز دوشنبه ۹ اسفند آ ین جلسه محاکمه آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین برگزار می شود.
همزمان با فرا رسیدن جلسه صدور حکم نهایی شیخ عیسی قاسم شیعیان بحرین هزاران نفر در سراسر این کشور کفن پوشان تظاهرات و آمادگی خود را برای دفاع از این عالم دینی اعلام د.
محاکمه شیخ عیسی قاسم بازهم به تعویق افتاد. رژیم بحرین اعلام کرد که محاکمه شیخ عیسی قاسم به روز هفتم می (۱۷ اردیبهشت ۹۶) موکول شده است.
نیروهای بحرینی با وجود گذشت بیش از ی ال از بازداشت خانگی آیت الله «عیسی قاسم» معنوی انقلاب بحرین، محاصره منزل وی را تشدید د.
تحصن مردم معترض بحرین در اعتراض به سیاست های آل خلیفه همچنان در میدان الفداء و مقابل منزل شیخ عیسی قاسم ادامه دارد.
مردم بحرین روز گذشته با ب ایی تظاهراتی علیه رژیم آل خلیفه، بار دیگر خواستار زندانیان و پایان محاصره منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم شیع...
مردم منطقه محاصره شده الدراز همزمان با نزدیک شدن به ششمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه، همچنان مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین، تحصن کرده اند.
نان مناطق مختلف بحرین به مناسبت اولین سالگرد محاصره آیت الله «عیسی قاسم» در منزل توسط نیروهای رژیم آل خلیفه، تظاهرات گسترده ای را ب ا د.
رژیم آل خلیفه از ترس نفوذ مردم به طرف منزل آیت الله عیسی قاسم، سیم های خاردار در اطراف منطقه کشیدند.
مردم بحرین ب به نشانه حمایت از آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور و در اعتراض به ادامه گری عربستان سعودی تظاهرات د.
تحصن مردم معترض بحرین در اعتراض به سیاست های آل خلیفه همچنان در میدان الفداء و مقابل منزل شیخ عیسی قاسم معنوی انقلاب این کشور ادامه دارد.
صدها نفر از مردم و شیعیان بحرین برای دفاع از آیت الله عیسی قاسم خود با پوشیدن کفن در مناطق مختلف این کشور به سمت «الدراز» محل س ت خود د.
مردم منطقه محاصره شده «الدراز» ب نیز به نشانه وفاداری به شهید «مصطفی حمدان» جوانی که اخیرا در زندان به شهادت رسید، تظاهرات د.
ده ها تن از نان مناطق مختلف بحرین در اعتراض به تشدید حصار منزل آیت الله «عیسی قاسم»، تظاهرات گسترده ای ب ا د.
علمای بحرین اعلام د از زمان یورش نظامیان بحرینی به منزل آیت الله عیسی قاسم نهضت ی بحرین و قطع ارتباط دیگران با این مرجع دینی، هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
رئیس مرکز پژوهش های بحرین در لندن معتقد است آل خلیفه با تداوم اقامت اجباری شیخ «عیسی قاسم» به دنبال این پیام است که حفظ حرمت علماء و مقدسات بحرینی ها جایگاهی در قاموس آنها ندارد.
با ادامه محاصره منطقه الدراز و منزل آیت الله عیسی قاسم توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه، مردم عید سعید فطر را در مساجد مناطق خود به جا آوردند و جمعی از مردم منطقه الدراز نیز تحت کنترل امنیتی عید را در مسجد صادق (ع) این منطقه اقامه د.
مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در «الدیه» و «الدراز» بار دیگر همبستگی کامل خود را با شیخ «عیسی قاسم» شیعیان این کشور اعلام د.
مردم منطقه محاصره شده الدراز همزمان با نزدیک شدن به ششمین سالروز انقلاب ۱۴ فوریه، همچنان مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین، تحصن کرده اند.
علمای بحرین به یورش امروز نیروهای امنیتی به محل تحصن فدائیان آیت الله عیسی قاسم معنوی انقلاب بحرین واکنش نشان دادند.