بوم بوم بوم بوم بوم مامی مامی بام بارام

ترکی آل شیخ ؛ ورزش عربستان در صفحه توییتری خود به مباحث زیادی اشاره کرده است که سخنان او در رابطه با جام جهانی ۲۰۲۶ جالب توجه است .
سخنگوی اسبق وزارتخارجه اقدامات اجرایی اروپا در قبال تحریم های را مایوس کننده خواند و گفت: طولانی شدن اجرای مکانیزم مالی اروپا موجب افزایش بی اعتمادی به آنها نزدمردم ومسئولین مامی شود.